Hướng dẫn Download / Upload và Read Logo! 0BA8

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD, UPLOAD CHƯƠNG TRÌNH VÀ READ BỘ LẬP TRÌNH LOGO! 0BA8

1. Tìm địa chỉ IP của Logo! 0BA8

2. Cài đặt địa chỉ IP Máy tính trùng với Lớp IP Logo!

3. Mở phần mềm LOGO!Soft Comfort V8.x (Nên Update lên Version mới nhất của Siemens)

* Chọn Hardware cho Logo!

* Kết nối từ máy tính với Logo! Bằng cách chọn 1 trong 3 biểu tượng như trong hình

* Nạp chương trình, Upload chương trình hoặc Read Logo!